نامه شماره 11/8601 مورخ 96/12/13 فرمانداری محترم،با عنایت به کمبود شدید آب در کشور و تبعات اجتماعی کمبود آب شرب و نیز ضرورت صرفه جویی و بهینه سازی مصرف این مایع حیاتی،مقتضی است ضمن اصلاح الگوی مصرف در ادارات تابعه با استفاده از وسایل و تجهیزات کاهنده مصرف،نظیر شیرهای اتوماتیک و کم مصرف و سایر اقدامات مشابه نسبت به کاهش مصرف آب اقدام لازم را معمول نمائید.