بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی در مورخ 3 شهریور 97 جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با موضوع انتخابات اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر تشکیل گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز شد.
آقای احمد قدوسیان ضمن عرض تبریک ولادت قطب عالم امکان امام علی النقی هادی(ع) به بیان زندگی آن حضرت پرداختند و در ادامه به موضوع جلسه پرداختند.

آقای نظری اصل گزارشی از کمیسیون های داخلی شوراها و شهرداری ها ارائه نمودند.آقای قدوسیان نیز با اشاره به ماده2 دستورالعمل شرح وظایف،ترکیب،تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر،شهرستان،استان و عالی استان ها مصوب 1385/12/10 شورای عالی استان ها مقرر می دارد عضویت هرکدام از اعضای شوراهای مشمول این دستورالعمل با در نظر گرفتن شاخص ها و معیارهای زیر خواهد بود الف) داشتن تخصص،دانش و اطلاعات مرتبط ب)داشتن تجربه و مهارت های مرتبط ج)علاقمندی و تمایل اعضاء و بر طبق تبصره2 ماده2 همان دستورالعمل مقرر می دارد اعضای کمیسیون با پیشنهاد رئیس شورا،تصویب شورا و حکم رئیس شورا به مدت یکسال منصوب می شود و برطبق بند ز ماده3 همان دستورالعمل مقرر می دارد سایر شهرها دارای دو کمیسیون به شرح زیر می باشد 1)کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری 2)کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی می باشد . تبصره بند ز ماده3 همان دستورالعمل مقرر می دارد که شوراها می توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه ها و فعالیت های خود کمیسیون های مورد نیاز و نیز کمیته های تخصصی را به عنوان زیر مجموعه کمیسیون ها تشکیل و فعال نمایند ایجاد کمیسیون های جدید می بایست به اطلاع شورای فرادست برسد که از سال اول دوره پنجم با همکاری و تصویب اعضای محترم شورا سه کمیسیون را بنا به ضرورت ایجاد کردند که عبارتند از کمیسیون ورزش و جوانان،کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون حمل و نقل که در ادامه آقای قدوسیان با کمک اعضای محترم شورای اسلامی شهر اعضای پنج کمیسیون را به شورای محترم پیشنهاد نمودند که شورای محترم آن را تصویب نمودند که اعضای محترم کمیسیون های شورا به شرح ذیل می باشد:
1)اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری:آقای آیت نظری اصل(رئیس)،آقای احمد قدوسیان(نائب رئیس)،آقای علی اکبر کرمی(منشی و مخبر)

2)اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی:آقای علی اکبر کرمی(رئیس)،آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)،آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
3)اعضای کمیسیون ورزش و جوانان: آقای حسن بهتویی(رئیس)، آقای احمد قدوسیان(نائب رئیس)، آقای حیدر محمد حسن لی(منشی و مخبر)
4)اعضای کمیسیون بهداشت و درمان:آقای حیدر محمد حسن لی(رئیس)،آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)، آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
5)اعضای کمیسیون حمل و نقل: آقای احمد قدوسیان(رئیس)، آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)، آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
و در ادامه در خصوص تبصره1 ماده100(بدوی) و تبصره10 ماده100(تجدید نظر) و ماده77 در قانون وظایف شهرداری،اعضای محترم شورا آقای احمد قدوسیان را به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تبصره1 ماده100(بدوی) و آقای آیت نظری اصل را به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تبصره10 ماده100(تجدید نظر) و آقای حسن بهتویی را به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده77انتخاب گردیدند.

تذکر: در خصوص نماینده شورای اسلامی شهر در شهرستان البرز آقای حیدر محمد حسن لی به مدت 4 سال در دوره پنجم انتخاب گردیده است و نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده5 آقای احمد قدوسیان،آقای آیت نظری اصل نماینده شورای اسلامی شهر در تحویل و آقای حسن بهتویی نماینده شورای اسلامی شهر در معاملات می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.