بر طبق بند12 ماده80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات با در آمدی بالغ بر 1/168/000/000 ریال که شامل هزینه های پرسنلی 100/000/000 ریال و هزینه های اداری 983/000/000 ریال و هزینه های سرمایه ای 35/000/000 ریال و هزینه های انتقالی 50/000/000 ریال که جمع کل آن 1/168/000/000 می باشد که به تصویب اعضای محترم شورای اسلامی شهر شریفیه رسید که  برای فرمانداری،دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین و شورای اسلامی شهرستان البرز یک نسخه ارسال گردید.

تذکر1:بودجه سال 1397 شورای اسلامی شهر شریفیه ShoraSharifieh97

تذکر2:بودجه شورا باید بر طبق آئین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور و قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات اجرا گردد.

تذکر3:برطبق ماده 84 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات مقرر می گردد شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات،تصمیمات،عملکرد،بودجه،هزینه و درآمد خود فراهم نماید.

تذکر4:شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا به موجب مصادیق مشروحه در مفاد ماده3 ارتقاء سلامت نظام ادرای و مقابله با فساد مصوب 1390/9/19 مکلف به اطلاع رسانی عمومی در دیدارگاه های الکترونیک می باشند.ضمن آنکه تاخیر در ورود اطلاعات،ورود اطلاعات ناقص یا ورود اطلاعات خلاف واقع متن قراردادهای معاملات در پایگاه اطلاعات قرار دادها نیز تخلف محسوب و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت محکوم خواهد گردید.