381- مقرر گردید مبلغ 50/000/000  ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
382- نامه شماره 26/7951 مورخ 97/9/21 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک حدود 74/70 متر مربع،زمین به آدرس خیابان شهید بابایی – کوچه ولایت سوم به مالکیت خانم لیلا سیرانوند،بر اساس قیمت کارشناسی،از محل برنامه 301000 ردیف طرح تملک اراضی مورد نیاز اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
383- نامه شماره 26/7954 مورخ 97/9/21 شهردار محترم،با عنایت به درخواست واحد شهرسازی مبنی بر فروش زمین بن بست لاله9،این شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش و واگذاری دو قطعه زمین به متراژهای 38/82 و 37/80 متر مربع که بخش انتهایی کوجه بن بست بوده و بر اساس بند6 ماده96 قانون شهرداری ها جز اموال عمومی تلقی می گردد،از طریق مزایده و بر اساس قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء به کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری ارجاع گردید.
384- نامه شماره 26/8075 مورخ 97/9/24 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد بموجب ماده13 آئین نامه مالی شهرداریها زمینی به مساحت حدود 400 متر مربع واقع در بوستان یاس را جهت استقرار وسایل بازی کودکان به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
385- نامه شماره 26/8076 مورخ 97/9/24 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد با توجه به افزایش قیمت ها نسبت به افزایش اعتبار جهت اجرای فاز اول پروژه محوطه سازی ساختمان اداری شهرداری شامل کفپوش بتنی،حدول سنگی،کف سازی و … بصورت امانی (خرید مصالح و اجرای دستمزدی) از طریق اسعلام بهاء و از ردیف برنامه 30700،با اعتباری بالغ بر 2/000/000/000 ریال اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.(لازم به توضیح است طی مجوز شماره 42 مورخ 97/1/20 مبلغ 2/500/000/000 ریال جهت محوطه سازی و ساختمان نگهبانی اعتبار در نظر گرفته شده بود که از مبلغ فوق بالغ بر 1/000/000/000 ریال جهت ساخت و تکمیل ساختمان نگهبانی و خرید پروفیل جهت نرده ها هزینه گردیده است) . در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.