450 مقرر گردید واحد شهرسازی شهرداری، نسبت به تعیین، تکلیف اراضی عمومی منطقه مهاجرانی ( شهید رجایی )، کاربریها و معابر آن اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. که در جلسه  شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

451 – به استناد نامه شماره 3068 / 1401 / ص مورخ 30 / 09 / 1401 شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 1692 / 1400 / مورخ 07 / 12 / 1400 سرپرست امور فضاي سبز و خدمات ايمني شهري، مبني بر خريد تجهييزات ورزشي جهت ساختمان آتش نشاني اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد تجهيزات و اقلام ورزشي ضروي آتش نشاني با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، طرح توسعه و تقويت سيستم ايمني و آتش نشاني ، برنامه طراحي ، احداث و تجهیز ايستگاه آتش نشاني پروژه  خريد و تجهيز لوازم ورزشي ساختمان آتش نشاني اقدام نمايد. که در جلسه  شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.