59 – مقرر گردید تا مورخ 1400/08/01کلیه مطالبات پیمانکار خدمات شهری و تسویه حساب کارگران برابر قانون توسط شهردار محترم و پیمانکار با کارگران تا شهریورماه  1400 صورت پذیرید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

60 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 2031  / 1400 / ص مورخ 24  / 07 / 1400 شهردار محترم؛ در خصوص راه اندازی کمیسیون مشاغل مزاحم طبق(( بند 20 ماده 55 )) معرفی نماینده شورا؛ آقای آیت نظری اصل بعنوان نماینده شورا؛ جهت تشکیل کمیسیون مشاغل مزاحم معرفی میگردند. که در جلسه شورای اسلامی مطرح گردید.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.