296- نامه شماره 26/3208 مورخ 97/4/28 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد برابر روال سنوات قبل نسبت به بیمه تکمیل درمانی کارکنان برای مدت یکسال از 97/5/01 لغایت 98/5/31 اقدام و نسبت به اعمال 70درصد سهم شهرداری،از محل اعتبارت وظیفه خدمات اداری و شهری ماده2 با بیمه رازی اقدام نماید.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
297- مقرر گردید نماینده شورا جهت هماهنگی جلسه با موضوع برگزاری در خصوص اجتماعی نمودن امر مبارزه با مواد مخدر آقای حسن بهتویی می باشد.
298- مقرر گردید آقایان حیدر محمد حسن لی و حسن بهتویی نمایندگان شورا جهت پیگیری جلسه با مدیر عامل بانک صادرات و سایر بانکهای عامل و مرتبط با شهرداری جهت اعطای وام به ارباب رجوعان و بدهکاران شهرداری برگزار و نتیجه به جلسه شورا ارئه گردد.
299- مقرر گردید جهت پیگیری مشکلات و مطالبات شهرداری هفته ای یک جلسه صبح ها ساعت 7:30 الی 9:30 روزهای دوشنبه در دفتر شورا تشکیل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.