39– مقرر گرديد هيئت امناي مصلي از طريق اداره اوقاف و ستاد نماز جمعه استان پيگيري هاي لازمه را انجام و جلسه اي باحضور مسئولين استان و شهرستان و هيئت امناي مصلي در اسرع وقت برگزار گردد.

40– مقرر گرديد حاج آقا حسن لي به عنوان نماينده شورا جهت پيگيري استقرار ادارات و شبكه نيكوكاري در ساختمان شهرداري سابق و گرفتن مجوز استانداري معرفي مي گردد.

41– مقرر گرديد شهردار محترم تا دو هفته آينده برنامه هاي راهبردي چهار ساله خود را به صحن شورا ارائه نمايد.

42– مقرر گرديد اعضاي شورا نيز چشم انداز برنامه هاي خود را جهت حل مشكلات شهر بصورت كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ظرف مدت دو ماه به صحن شورا ارائه نمايند.

43– مقرر گرديد شهردار محترم در برگزاري جلسات فرهنگي قبل از شروع مراسمات ، سين برنامه هاي خود را به شورا ارائه نمايد.

44– مقرر گرديد شهرداري مبلغ *50/000/000* ريال از بودجه مصوب شوراي شهر را به شماره حساب 0102255293002 به نام شـوراي اسـلامي شهـر شريفيه واريز نمايد