324-مقرر گردید برطبق بند ز و تبصره بند ز ماده3 دستورالعمل شرح وظایف،ترکیب،تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر،شهرستان،استان و عالی استان ها مصوب 1385/12/10 شورای عالی استان ها اعضای محترم کمیسیون های شورای اسلامی شهر به شرح ذیل انتخاب و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسیدند:
1)اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری:آقای آیت نظری اصل(رئیس)،آقای احمد قدوسیان(نائب رئیس)،آقای علی اکبر کرمی(منشی و مخبر)
2)اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی:آقای علی اکبر کرمی(رئیس)،آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)،آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
3)اعضای کمیسیون ورزش و جوانان: آقای حسن بهتویی(رئیس)، آقای احمد قدوسیان(نائب رئیس)، آقای حیدر محمد حسن لی(منشی و مخبر)
4)اعضای کمیسیون بهداشت و درمان:آقای حیدر محمد حسن لی(رئیس)،آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)، آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
5)اعضای کمیسیون حمل و نقل: آقای احمد قدوسیان(رئیس)، آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)، آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
325-مقرر گردید بر طبق تبصره1 ماده100 (الحاقی 1345/11/27 و اصلاحی 1352/5/17) قانون وظایف شهرداری، آقای احمد قدوسیان به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تبصره1 ماده100(بدوی) انتخاب گردیدند و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسیدند.
326-مقرر گردید برطبق تبصره10 ماده100 (الحاقی 1358/06/27 ) قانون وظایف شهرداری، آقای آیت نظری اصل به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تبصره10 ماده100(تجدید نظر) انتخاب گردیدند و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسیدند.
327-مقرر گردید برطبق ماده77 (اصلاحی 1345/11/27 و 1392/3/11 ) قانون وظایف شهرداری، آقای حسن بهتویی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده77 انتخاب گردیدند و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسیدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.