45– مقرر گردید مدیر هر مدرسه نیازهای مدارس خود را دسته بندی و اولویت بندی نمایند.
46– مقرر گردید از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و آموزش و پرورش پیگیری و تا حد ممکن مساعدت لازم صورت پذیرد .
47– مقرر گردید در خصوص سهمیه قیر شهرداری که توسط نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای حاج داوود محمدی موافقت شده و همچنین واگذاری زمین جهت احداث مصلی و اخذ حکم هیات امنای مصلی ، پیگیری های لازم صورت پذیرد .
48– نامه شماره الف/5461/26 مورخ 96/6/27 شهردار محترم درخصوص اينكه با عنایت به درخواست خانم معصومه معروفخانی ، احدی از شهروندان مبنی بر عودت وجه به مبلغ *2/000/000*ریال بابت عوارضات سند مالکیت با توجه به تسویه بدهی ملکی نامبرده ، شهرداری در نظر دارد مبلغ *2/000/000*ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 20 دیون پرداخت و هزینه نماید ، موضوع در جلسه مطرح و مورد موافقت اعضاء قرار گرفت. ضمناً اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار گردد.
49– مقرر گردید جهت ایجاد درآمد پایدار توسط شهرداری و جذب وام اختصاصی توسط سازمان شهرداری های وزارت کشور ، شهردار محترم برابر ضوابط قانونی ، طرح های مطالعاتی کامل و جامع پروژه های درآمدزایی را ظرف مدت 3 ماه آینده با استفاده از کارشناسان زبده و ذی صلاح آماده و جهت تصویب نهایی به صحن شورا ارائه نمایند .
50– مقرر گردید جلسات ماهیانه مشورتی در دفتر شهردار محترم با موضوعات مختلف (صبحانه کاری ) با اطلاع قبلی منعقد گردد .
51– مقرر گردید شهردار محترم برنامه های خود را در خصوص آرامستان در صحن شورا ارائه نماید .
52– مقرر گردید برگه های مرخصی برای اعضای شورا تهیه گردد .
53– مقرر گردید نامه احداث پل روی زیرگذر موجود ، توسط شهردار محترم به ادارات زیربط ارسال شود .
54– مقرر گردید نامه درخواست جلسه مشترک از حاج داوود محمدی با مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق ارسال گردد