372- نامه شماره 26/7211 مورخ 97/8/30 شهردار محترم،به استناد مواد2و15 قانون نوسازی و عمران شهری ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور مبنی بر الزام کلیه شهرداری ها به تدوین برنامه راهبردی 5 ساله شهرداری،این شهرداری در نظر دارد به منظور تهیه طرح مطالعاتی برنامه5 ساله راهبردی با اعتباری بالغ بر 600/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه 301000 ردیف 30103011303 از طریق استعلام بهاء از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء به کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری ارجاع داده شد.
373- نامه شماره 26/7208 مورخ 97/8/30 شهردار محترم،باتوجه به الزام شهرداری ها به تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهری از آب خام و ضرورت تهیه طرح مطالعاتی آب خام شهری،این شهرداری در نظر دارد بدین منظور ،با اعتباری بالغ بر 600/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه 301000 ردیف 3010301302 از طریق استعلام بهاء از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و به اتفاق آراء به کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری ارجاع داده شد.
374- نامه شماره 26/7210 مورخ 97/8/30 شهردار محترم،باتوجه به انعقاد قرار داد شماره 25/26/7111 مورخ 95/8/30 سازمان همیاری شهرداری های استان،و همچنین به منظور انتخاب پیمانکار جدید خدمات شهری و فضای سبز،خواهشمند است نسبت به تمدید قرار داد فوق الذکر به مدت 3 ماه(از تاریخ 97/09/01 لغایت 97/12/29 ) تا تعیین پیمانکار جدید اقدام نمایید. در جلسه مطرح و به اتفاق آراء به کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری ارجاع داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.