55– مقرر گردید از مسئولین آبفای شهرستان و شهر شریفیه جهت افت فشار آب در جلسه روز چهارشنبه مورخه 96/7/05 ساعت 16  با پیگیری آقای بهتویی دعوت بعمل آید.

56–  مقرر گردید شهردار محترم پیگیری های لازم را در خصوص حفر چاه آب در آذران 10 از مراجع ذیربط انجام و به صحن شورا گزارشی ارائه نمایند .

57-مقرر گردید در خصوص تقاضای اختصاص قیر مازاد به سهمیه نامه شماره الف/5540/18 مورخه 96/06/28 شهردار محترم در مورد نامه شماره 4793/96 مورخه 96/06/12 نماینده محترم مجلس حاج داود محمدی ، حاج آقا حسن لی نماینده شورا جهت پیگیری معرفی شوند و نتیجه تا آخر مهرماه به صحن شورا ارائه گردد .

58– مقرر گردید در مورد نامه شماره الف/5474/18 مورخه 96/06/27 شهردار محترم در خصوص ارائه احکام هئیت امنای مصلی نماز جمعه جهت اخذ مجوز از استانداری نماینده شورا جهت پیگیری آقای کرمی معرفی گردند .

59– مقرر گردید در مورد نامه شماره الف/5630/18 مورخه 96/07/01 شهردار محترم در خصوص قول مساعد یک میلیارد تومانی آقای استاندار و دستور ایشان برای معاونت محترم امور عمرانی نماینده شورا آقای قدوسیان معرفی گردند .

60– مقرر گردید در مورد  نامه شماره الف/5631/18 مورخه 96/07/01 شهردار محترم در خصوص قول مساعد تامین 50% هزینه احداث مجموعه ورزش های باستانی آقای استاندار و دستور ایشان برای معاونت محترم امور عمرانی نماینده شورا جهت پیگیری آقایان بهتویی و حسن لی معرفی گردند

61– مقرر گردید در خصوص نامه شماره 4573/12 مورخه 96/06/23 معاون محترم فرماندار بابت دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات موسسات حسابرسی در شهرداریها نماینده شورا جهت پیگیری امور آقای نظری معرفی گردند