390- نامه شماره 26/8467 مورخ 97/10/04 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد با اعتباری بالغ بر 16/000/000/000 ریال امر رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز را از طریق مناقصه عمومی و به صورت حجمی به پیمانکاران واجد شرایط که تعیین صلاحیت شده اند از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده5 واگذار نماید. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
391- پیرو نامه شماره 360/الف/6407 مورخ 97/10/08 رئیس محترم مرکز نیکوکاری مقرر گردید مبلغ 5/000/000  ریال از ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت بودجه شورا به مرکز نیکوکاری شهر شریفیه پرداخت گردد.
392- نامه شماره 26/8685 مورخ 97/10/11 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد باستناد ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک نسبت به تملک ملک آقای ارشد بابایی به شماره پرونده 5099 به متراژ 93/66 متر مربع از طریق توافق بعمل آمده با اعتباری بالغ بر 790/000/000 ریال جهت بازگشایی دسترسی به خیابان شمالی (آذران چهارم) از برنامه 301000 ردیف طرح تملک اراضی مورد نیاز اقدام نماید . بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
393- نامه شماره 26/8584 مورخ 97/10/08 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک حدود 56 متر مربع،زمین به آدرس انتهای خیابان شقایق،برابر (کروکی پیوست) به مالکیت آقای محسن رسولی راد بر اساس قیمت کارشناسی از محل برنامه 301000 ردیف تملک اراضی مورد نیاز اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
394- مقرر گردید از ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان البرز جهت پیگیری مشکلات ساکنین کوچه شاهد 17 دعوت بعمل آید و نماینده شورا جهت پیگیری آقای حیدر محمد حسن لی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.