409- بر طبق بند12 ماده80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات بودجه شورای اسلامی شهر شریفیه سال 1398 با در آمدی بالغ 1/280/000/000 ریال که شامل هزینه های پرسنلی 120/000/000ریال و هزینه های اداری 1/025/000/000 ریال و هزینه های سرمایه ای 55/000/000ریال و هزینه های انتقالی 80/000/000ریال می باشد در جلسه مطرح و به اتفاق آراء به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

410- نامه شماره 26/10460 مورخ 97/11/29 شهردار محترم،باعنایت به درخواست آقای محمد علی دودانگه احدی از شهروندان مبنی بر عودت وجه به مبلغ 1/300/000 ریال بابت عوارضات سند مالکیت با توجه به تسویه بدهی ملکی نامبرده،شهرداری در نظر دارد مبلغ 1/300/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 20 دیون پرداخت و هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و به اتفاق آراء به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

411- مقرر گردید مبلغ 30/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

412- مقرر گردید مبلغ 2/000/000 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت به خانم بلقیس کاظمی فرزند کاظم که دچار بیماری صرع و اعصاب و روان می باشد پرداخت گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.