432- نامه شماره 26/521 مورخ 98/1/24 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 194 مورخ 98/01/17 آقای یوسف شارمی مقدم مبنی بر بیماری و نیاز به پرداخت هزینه های درمان،این شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت مالی به مبلغ 1/000/000 ریال از محل ماده17 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با قید تایید مرکز نیکوکاری با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

433- نامه شماره 26/523 مورخ 98/1/24 شهردار محترم،به درخواست اهالی و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شریف آباد مبنی بر هزینه کفن و دفن مرحومه خانم سیده نثار موسوی به دلیل نداشتن فرزند پسر و گذران زندگی در نزد دختران و مشکلات مالی،این شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت هزینه کفن و دفن نامبرده مبلغ 1/962/000 ریال از محل اعتبارات خدمات شهری ماده17 اقدام نماید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

434- مقرر گردید مبلغ 50/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

435- نامه شماره 26/534 مورخ 98/1/24 شهردار محترم،همانگونه که مستحضرید،مناقصه خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز شهر شریفیه به علت نرسیدن به حدنصاب لازم تعداد شرکت کنندگان در مناقصه،تجدید گردید که با توجه به رعایت شرایط برگزای مناقصات،ارائه پیشنهادات،تاریخ بازگشایی به آخرین روزهای سال 1397 منتهی شد و با توجه به اختلاف فاحش قیمت های دو شرکت کننده،پیشنهادات جهت بررسی بیشتر،به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع گردید و از سوی دیگر حادثه سیل و ضرورت و اهمیت پیشگیری های لازم و نیاز مبرم به نیروهای خدمات شهری در ایام سیل ایجاب می نمود که از پیمانکار فعلی تا تا پایان بحران استفاده و بهره گرفت که این امر اتفاق افتاد. اینک پس از دعوت شرکت کنندگان در مناقصه و ارائه آنالیز تکمیلی و تنظیم صورتجلسه لازم ،پیمانکار مشخص گردیده و تشریفات عقد قرار داد در حال انجام می باشد . با توجه به اینکه مصوبه شورا در خصوص انعقاد متمم قرارداد 25/26/7116 مورخ 97/12/11 طی شماره 2181/الف/5 به شهرداری ارسال گردیده است و فرصت برای بررسی موضوع در مجمع سازمان همیاری شهرداری های استان وجود نداشته،امکان انعقاد قرار داد برای آن سازمان به تاریخ سال گذشته مقدور نمی باشد.فلذا با توضیحات ذکر شده،این شهرداری در نظر دارد با اعتباری بالغ بر 2/400/000/000 ریال(1/000/000/000 ریال جهت اسفند ماه سال 97)” براساس قرارداد پیشین” و (1/400/000/000 ریال جهت فروردین ماه سال 98) “براساس حقوق و مزایای سال 1398 “از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده5 از طریق مازاد بر 25 درصد قرارداد 25/26/7116 مورخ 96/08/30 سازمان همیاری شهرداریهای استان از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری هزینه نماید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.