441- مقرر گردید نماینده شورا جهت پیگیری صدور اسناد خیابان میرزای شیرازی و خیابان شهریار با ادارات بنیاد مسکن شهرستان البرز و اداره ثبت اسناد شهرستان البرز آقای آیت نظری اصل معرفی گردد.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.