66– مقرر گردید شهردار محترم قراردادی با مفاد قانونی برای رانندگان مینی بوس جهت خدمات رسانی به شهروندان پس از بررسی و مطالعه قوانین شهرداری ها توسط واحد حمل و نقل شهرداری تا تاریخ 96/7/25 به جلسه شورا ارائه نمایند .
67– مقرر گردید شهرداری محترم به تمامی رانندگان مینی بوس تا تاریخ 96/8/30 مهلت جهت تنظیم قرارداد داده و در غیر این صورت از خط خارج خواهند شد .
68– با توجه به اینکه مینی بوس های فعال در خط شریفیه فاقد پرونده های مدون و مستند می باشند تاکنون عوارض سالیانه به شهرداری پرداخت نکرده اند مقرر گردید به کلیه مینی بوس ها فعال در خط بابت عوارض پرداخت نشده خود تا پایان مهرماه مهلت داده شود تا عوارض خود را تسویه نمایند