540- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 50 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتقاف آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

541- نامه شماره 5759 مورخ 11 / 8 / 98 شهردار محترم،شهرداري در نظردارد با اعتباري بالغ بر ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰ ريال نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي در زمينه هاي ،آموزش كادرفني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي و … از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ن ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، خواهشمند است ضمن بررسي مجور مربوطه از محل اعتبارات وظيفه عمراني صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.پس از بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

542- نامه شماره 5590 مورخ 13 / 7 / 98 شهردار محترم،به پيوست يك نسخه گزارش عملكرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اين شهرداري با اعتباري بالغ بر ۲۶۳ / ۷۳۶ / ۸۳۰ / ۳۰ ريال تقديم مي گردد، گزارش ارائه شده در سه بخش وظيفه خدمات اداري به مبلغ ۳۶۱ / ۱۲۹ / ۳۱۸ / ۳ ريال ، وظيفه خدمات شهري به مبلغ ۸۷۳ / ۴۵۱ / ۰۴۱ / ۱۵ ريال و بخش وظيفه عمران شهري به مبلغ ۸۲۴ / ۰۳۹ / ۱۲۸ / ۸ ريال كه با رعايت موضوع ماده ۶۷ قوانين و مقررات شهرداري تهيه و تنظيم گرديده است . لطفا نسبت به بررسي و تصويب گزارش ارائه شده اقدام و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . پس از یکماه بحث و گفتگو و نیز بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری و جلسه هیات رئیسه شورا در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

543- نامه شماره 5883 مورخ 26 / 8 / 98 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 7080 مورخ 26 / 08 / 98 ولي خانم معصومه افشار ورقه مبني بر مساعدت مالي در خصوص تامين هزينه هاي درمان ( شامل هزينه هاي ويزيت، دارو، عمل جراحي، و غيره كه به پيوست ارسال مي گردد) شكستگي سه قسمت از دست ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت هزينه هاي انجام شده و عمل درآوردن پين هاي جاگذاري شده با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 10 ريال از محل ماده 17 اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتقاف آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

544- نامه شماره 5863 مورخ 23 / 8 / 98 شهردار محترم،همانگونه كه استحضار داريد شهر شريفيه با بيش از 000 / 26 نفر جمعيت فاقد ناوگان حمل و نقل عمومي يكپارچه و متشكل است و ميني بوسهايي كه در حال حاضر جابجائي مسافر بين شريفيه و قزوين را بر عهده دارند عموما در ساعات فراغت از سرويس مدارس ، ادارات و شركت ها بدين كار مي پردازند كه از تبعات آن عدم خدمت رساني به موقع و كارامد در ساعات اوج سفر است . در راستاي ايجاد و تشكيل ناوگان حمل و نقل عمومي منظم و كارآمد كه رفاه و آسايش عموم مردم را در پي داشته باشد به پيوست لايحه واگذاري امتياز فعاليت خط واحد ميني بوس ( شريفيه – قزوين ) به بخش خصوصي به حضور ارسال مي گردد . خواهشمند است موضوع در جلسه شوراي محترم شهر بررسي و نتيجه را جهت طي مراحل قانوني و اجرايي ابلاغ فرماييد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء به کمیسیون حمل و نقل شورا ارجاع گردید.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.