545- نامه شماره 5906 مورخ 29 / 8 / 98 شهردار محترم، با توجه به نامه شماره 4539 / 12 مورخ 23 / 06 / 98 فرمانداري شهرستان البرز مبني بر ساماندهي معتادان متجاهر در جهت پيشگيري از وقوع جرايم خرد” با استناد به مصوبه شماره 1257 / 12 / 795 شوراي تامين شهرستان البرز ” و پرداخت هزينه هاي كمپ اعلام شده از طريق بهزيستي در دوره يكماهه 15 / 12 / 97 الي 15 / 01 / 98 ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه مذكور و واريز به شماره حساب 250510119914901 بانك توسعه و تعاون به نام مجتمع خدمات بهزيستي نگار با اعتباري بالغ بر 000 / 360 / 22 ريال از محل اعتبارات جاري وظيفه خدمات شهري رديف 205505 اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

546- نامه شماره 5926 مورخ 29 / 8 / 98 شهردار محترم، با استناد به نامه شماره 2318 م / 795 مورخ 25 / 08 / 98 فرمانداري شهرستان البرز مبني بر آماده باش كامل عوامل انتظامي و نظامي در راستاي اجراي طرح مديريت سوخت و افزايش قيمت بنزين كه مقرر مي دارد عوامل انتظامي و گردان امنيتي امام علي(ع) و گردان هاي بسيج در محل هاي احتياط حاضر باشند و تامين غذا عوامل مذكور برعهده شهرداريهاي تابعه مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه غذا با اعتباري بالغ بر 000 / 720 / 36 ريال از محل اعتبارات جاري، وظيفه خدمات شهري رديف 205505 جشن و پذيرايي اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.