83-مقرر گردید با هماهنگی رئیس آموزش و پرورش شهرستان البرز و شورا و شهرداری شریفیه یکی از مدارس فرسوده شهر توسط مدیرکل نوسازی استان در سال 97 مقاوم سازی گردد
84-مقرر گردید مدیران مدرسه کمبودها و نواقص تجهیزات میز و نیمکت را به نوسازی اعلام و پس از بازدید نوسازی و تائید ظرف مدت یک هقته نسبت به تجهیز آن اقدام گردد
85-مقرر گردید زمین اهدا شده توسط خیرین در منطقه غربی توسط فرزندان شهید پرپینچی تا مرحله اسکلت اجرا و الباقی توسط نوسازی استان تکمیل گردد
86-مقرر گردید در خصوص مشکل سقف شیروانی مدرسه شهید اندرزگو رئیس آموزش و پرورش شهرستان مکاتبه ای در اسرع وقت با نوسازی انجام و قبل از شروع بارش،نوسازی نسبت به ترمیم آن اقدام نمایند
87– مقرر گردید زمینهای آموزشی در طرح 11 هکتاری را شهردار محترم با هماهنگی استاندار محترم در اختیار آموزش و پرورش قرار داده تا نسبت به احداث مدرسه اقدام شود.