611 – نامه شماره 133 مورخ 03 / 02 / 99 شهردار محترم، با توجه به ارائه برآورد روكش آسفالت معابر سطح شهر توسط واحد فني و عمراني (به پيوست مي باشد) اين شهرداري در نظر دارد ، با اعتباري بالغ بر 000 /000 / 000 / 26 ريال پروژه اجراي آسفالت معابر سطح شهر را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك برنامه بهبود عبور و مرور شهري، پروژه زيرسازي و آسفالت معابر شهري، صادر و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا با توجه به اينكه فهرست بهاي سال 1399 در فروردين ماه سال جاري واصل شد و افزايش قيمت فاحشي با سال قبل دارد، اعتبار مذكور در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد.
شايان ذكر مي باشد منابع درآمدي اعتبار مذكور از محل فروش اراضي زمين هاي باغ اربابي و تعاوني مسكن بيدستان تامين اعتبار خواهد گرديد.پس از تصویب در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

612 – نامه شماره 134 مورخ 03 / 02 / 99 شهردار محترم، به ارائه برآورد جدولگذاري اراضي 11 هكتاري توسط واحد فني و عمراني (به پيوست مي باشد) اين شهرداري  در نظر دارد ،  با اعتباري بالغ بر   000 /000 / 300 / 2 ريال پروژه اجراي جدولگذاري اراضي مذكور  را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك برنامه بهبود عبور و مرور شهري، پروژه جدولگذاري، صادر و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. با توجه به اينكه فهرست بهاي سال 1399 در فروردين ماه سال جاري واصل شد و افزايش قيمت فاحشي با سال قبل دارد، اعتبار مذكور در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

شايان ذكر مي باشد منابع درآمدي اعتبار مذكور از محل فروش اراضي زمين هاي باغ اربابي و تعاوني مسكن بيدستان تامين اعتبار خواهد گرديد.پس از تصویب در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.