94-نامه شماره الف/6568/35 مورخ 96/8/06 شهردار محترم پیرو هماهنگی بعمل آمده با فرمانداری محترم شهرستان البرز ، نرخ جدید کرایه های سرویس مدارس جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع شد.
95-به استناد تبصره2 ماده3 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی مصوب 85/12/10 شورای عالی استانها مقرر گردید آقای هادی رمضانی بعنوان دبیر هیات رئیسه شورا انتخاب گردید
96-به استناد بند30 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور مقرر گردید یک حسابرس برای بررسی تراز شش ماهه انتخاب گردد.