100-نامه شماره الف/6665/26 مورخ 96/8/09 شهردار محترم در خصوص اینکه حق الزحمه آقای شیخ روح اله آقاجانیان که ماهانه مبلغ 3/200/000 از مهر ماه 96 بمدت یکسال بابت اقامه نمازجماعت از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 5 پرداخت و هزینه نماید در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.
101-نامه شماره الف/6699/26 مورخ 96/8/13 شهردار محترم در خصوص فعال نمودن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و معرفی نماینده شورا در این کمیسیون که در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت،همچنین آقای حسن بهتویی بعنوان نماینده شورا در این کمیسیون انتخاب گردید.