102- نامه شماره الف/7021/26 مورخ 96/8/27 شهردار محترم بمنظور همدردی با زلزله زدگان و دلجویی از کودکان آسیب دیده غرب کشور نسبت به مساعدت مالی از طریق خرید اقلام(اسباب بازی جهت اهدا به کودکان) جمعاً با اعتباری بالغ بر 50/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 16 ردیف 416604 کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه اقدام نمایند . بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح با متم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح و مورد تصویب اکثریت شورای اسلامی شهر قرار گرفت
103- نامه شماره الف/6966/26 مورخ 96/8/24 شهردار محترم در خصوص اجرای پروژه رفت و روب معابر شهری و نگهداری فضای سبز را با استناد به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک کشور از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان به منظور کاهش در هزینه ها با اعتباری بالغ بر 11/500/000/000 ریال به مدت یکسال طبق لیست پیوست واگذار نماید در جلسه مطرح و مورد تصویب اکثریت شورای اسلامی شهر قرار گرفت .