104- مقرر گردید جلسه ای با مرکز سلامت در خصوص: 1- طرح سفیران سلامت 2- خودمراقبتی اجتماعی 3- طرح نیاز سنجی برگزار گردد.