جلسه 36 – 16 آذر 96 – مصوبات 117،118

جلسه 36 – 16 آذر 96 – مصوبات 117،118

117- مقرر گردید جهت جابجایی تیرهای برق باند کندرو بلوار امام علی(ع) شهرداری مبلغ 400/000/000 ریال و الباقی توسط اداره برق و همچنین جابجایی تیرهای برق بلوار غربی تمام هزینه ها بعده اداره برق می باشد.

*در خصوص مصوبه 117 با توجه به رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز مورخ 96/10/04 (ارجاع شود به مصوبه 134)*

118- مقرر گردید در خصوص راهور کارگروهی متشکل از رئیس راهور شرستان و رئیس بازرسی شهرستان و جانشین انتظامی شهرستان بازدیدی از شهر بعمل آید و گزارش به فرماندهی نیروی انتظامی ارسال شود.

*در خصوص مصوبه 118 با توجه به رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز مورخ 96/10/04 (ارجاع شود به مصوبه 130)*

119- مقرر گردید در صورت تامین زمین توسط خیرین محلی نسبت به هماهنگی با بنیاد مسکن و بهزیستی شهرستان البرز کمک های بلاعوض نسبت به ساخت و ساز و تامین آن اقدام شود.

*در خصوص مصوبه 119با توجه به رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز مورخ 96/10/04 (ارجاع شود به مصوبه 131)*

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 36 – 16 آذر 96 – مصوبات 117،118”

قالب وردپرس