12– مقرر گردید حاج آقا حسن لی و حاج آقا قدوسیان پیگیری های لازم را در خصوص درمانگاه شبانه روزی خصوصی و دولتی از طریق مسئولین ذیربط انجام دهند و نتیجه را به صحن شورا ارائه نمایند .
13– مقرر گردید حاج آقا حسن لی بعنوان نماینده شورا پیگیری های لازم را در خصوص تغییر نام شهر در اسرع وقت انجام دهند .
14– مقرر گردید با توجه به مشکلات و اختلاف نظرها در خصوص هیئت فوتبال از مسئولین تربیت بدنی شهرستان ، مسئول هیئت فوتبال شهرستان و ورزشکاران شهر در جلسه روز یکشنبه 96/06/19 دعوت بعمل آید .
15– نامه شماره الف/4636/36 مورخه 96/05/28 شهردار محترم ، با عنایت به نامه شماره 59/42/4825 ص مورخه 96/04/03 جانشین معاون امور عمرانی استاندار و سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین مبنی بر جذب و پرداخت حقوق و مزایای آقای هادی رمضانی به عنوان کارشناس انفورماتیک به مدت یکسال به صورت شرکتی در شهرداری شریفیه ( در قالب شرکت پیمانکاری ) در جلسه شورا مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت .