127 – مقرر گردید آقای حیدر محمد حسن لی رئیس کمیسیون بهاشت جلسه ای با آقای دکتر محمدی نماینده محترم مجلس و روسای بازرسی و دیوان محاسبات و برنامه و بودجه استان و فرمانداری شهرستان البرز در خصوص درمانگاه شبانه روزی در اسرع وقت در دفتر حاج داود محمدی انجام دهند.
128 – مرخصی آقای شهردار مورخ 96/10/04 در صحن شورا مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
129 – نامه شماره 26/7723 مورخ 96/9/26 شهردار محترم درخواست ستاد یادواره شهدای شریف آباد مبنی بر پرداخت هزینه های برگزاری مراسم یادواره به مبلغ 200/000/000 ریال این شهرداری در نظر دارد بمنظور مشارکت در برگزاری مراسم فوق با اعتباری بالغ بر 200/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 ردیف 417702 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادرا خواهد شد.لازم به توضیح است با استناد به نامه شماره 3026 مورخ 96/03/02 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در خصوص هزینه کرد مواد 16 و 17 شهرداریها که حداکثر 2 درصد بودجه جاری شهرداری می باشد و می بایست صرفا بر اساس دستور العملی که توسط سازمان شهرداریها ابلاغ گردیده هزینه گردد و با استناد به مصوبه شماره 306 مورخ 96/04/03 شورای محترم اسلامی شهر که به پیوست می باشد .مقرر گردید در خصوص اصلاح مواد 16 و 17 و تاییدیه فرمانداری محترم شهرستان البرز اقدام لازم صورت پذیرد.

*نامه شماره 6939/11 مورخ 1396/10/17 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/10/14 درخصوص بند 129،ارجاع شود به مصوبه 144 صورتجلسه 47 شورای اسلامی شهر*