جلسه 40 – 29 آذر 96 – مصوبات 121،122،123،124،125،126

جلسه 40 – 29 آذر 96 – مصوبات 121،122،123،124،125،126

121- مقرر گردید مبلغ 40/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
122- مقرر گردید پیرو نامه شماره 6530/12 مورخ 96/9/29 فرماندار محترم در خصوص تغییر نام شهر آقایان آیت نظری اصل و حیدر محمد حسن لی نمایندگان شورا جهت پیگیری باشند.
123 – مقرر گردید پیرو نامه شماره 6530/12 مورخ 96/9/29 فرماندار محترم نام شریف آباد ابقاء و در صورت نیاز به پسوند، پسوند شاهد (شریف آباد شاهد) افزوده گردد.
124 – مقرر گردید کمیسیون حمل و نقل تشکیل گردد که اعضای این کمیسیون به شرح : آقایان حسن بهتویی(رئیس)،آیت نظری اصل(نائب رئیس) و احمد قدوسیان(منشی) می باشند.
125 – مقرر گردید آقای حیدر محمد حسن لی رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی جلسه ای در خصوص طرح سفیران سلامت با حضور کارشناسان مرکر بهداشت برگزار نماید.
126 – مقرر گردید جهت دعوت از استاندار محترم به عنوان بازدید از سطح شهر با اولویت بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهری توسط شهردار محترم اقدام گردد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 40 – 29 آذر 96 – مصوبات 121،122،123،124،125،126”

قالب وردپرس