121- مقرر گردید مبلغ 40/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
122- مقرر گردید پیرو نامه شماره 6530/12 مورخ 96/9/29 فرماندار محترم در خصوص تغییر نام شهر آقایان آیت نظری اصل و حیدر محمد حسن لی نمایندگان شورا جهت پیگیری باشند.
123 – مقرر گردید پیرو نامه شماره 6530/12 مورخ 96/9/29 فرماندار محترم نام شریف آباد ابقاء و در صورت نیاز به پسوند، پسوند شاهد (شریف آباد شاهد) افزوده گردد.
124 – مقرر گردید کمیسیون حمل و نقل تشکیل گردد که اعضای این کمیسیون به شرح : آقایان حسن بهتویی(رئیس)،آیت نظری اصل(نائب رئیس) و احمد قدوسیان(منشی) می باشند.
125 – مقرر گردید آقای حیدر محمد حسن لی رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی جلسه ای در خصوص طرح سفیران سلامت با حضور کارشناسان مرکر بهداشت برگزار نماید.
126 – مقرر گردید جهت دعوت از استاندار محترم به عنوان بازدید از سطح شهر با اولویت بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهری توسط شهردار محترم اقدام گردد.