130 – پیرو نامه شماره 6636/11 مورخ 1396/10/04 فرماندار محترم با موضوع رای هیات تطبیق،در خصوص بند 118 صورتجلسه36 به استحضار می رساند تشکیل کارگروه مذکور به پیشنهاد سرهنگ امیری جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان بوده است و بر عهده شورا و شهرداری نمی باشد.
131 – پیرو نامه شماره 6636/11 مورخ 1396/10/04 فرماندار محترم با موضوع رای هیات تطبیق،در خصوص بند 119 صورتجلسه36 به استحضار می رساند به پیشنهاد ریاست محترم سازمان بهزیستی شهرستان البرز در صورت تامین زمین از سوی خیرین محلی اداره بهزیستی با هماهنگی بنیاد مسکن استان نسبت به احداث مسکن برای افراد تحت پوشش بهزیستی اقدام خواهد نمود.
132 – نامه شماره 6496/26 مورخ 96/08/03 شهردار محترم،این شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ترمیم جداول سطح شهر بر اساس فهرست بهاء راه،راه آهن و باند فرودگاه سال 1396 از طریق استعلام بهاء با اعتباری بالغ بر 670/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری ردیف 303000 اقدام نماید خواهشمند است ضمن بررسی مجوز مربوطه صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

133 – نامه شماره 8014/26 مورخ 96 /10/06 شهردار محترم،این شهرداری در نطر دارد با اعتباری بالغ بر 12/000/000 ریال مربوط به سال مالی 95 (از مورخ 95/05/01 لغایت 96/04/31 ) از خدمات ذیحسابی آقای سعید زمانی به مدت یکسال (از ابتدای سال جاری) در شهرداری استفاده نماید.لطفا ضمن بررسی مجوز مربوطه از محل اعتبارات وظیفه خدمات اداری ماده 5 صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.