139- نامه شماره الف/26/8230/96 مورخ 96/10/13 شهردار محترم،با عنایت به ارائه صورت وضعیت قطعی پروژه پیاده رو سازی خیابان ولیعصر(عج) به شماره قرارداد 4397 مورخ 95/06/21 به پیمانکاری شرکت ثمین راه آتیه سازان که مبلغ 1/640/943/182 ريال که مورد تائید واحد فنی و عمرانی می باشد و با توجه به عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سال 1396،این شهرداری در نظر دارد مابه التفاوت این مبلغ با صورت وضعیت ماقبل قطعی(1/566/135/615) برابر با 74/807/567 ريال را از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 پیاده رو سازی خیابان ولیعصر پرداخت و هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر رسیده بود در جلسه مطرح و با قید اصلاح نواقص موجود توسط شرکت پیمانکار مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
140- نامه شماره 38/8429 مورخ 96/10/20 شهردار محترم،همانگونه که استحضار دارید طی مجوز شماره 64/34/1/59/30 مورخ 96/3/9 مقدار 2156/22 متر مربع از اراضی دارای کاربری ورزشی جهت احداث مجموعه ورزشی شامل استخر و سالن ورزشی با حفظ مالکیت شهرداری به سپاه صاحب الامر استان واگذار شده است. معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه صاحب الامر استان طی نامه شماره 555/70/1/2570 /م ز مورخ 96/10/11 اعلام نموده است که مقدار زمین واگذار شده برای تامین فضای پارکینگ خودروها و مراحعین به مجموعه ورزشی کافی نیست و نیازمند فضای بیشتری برای احداث مجموعه می باشد .با توجه به بررسی های کارشناسی صورت گرفته و حد نصاب های معمول برای احداث مجموعه مورد نظر تقاضای ایشان مرقوم به صحت بوده و شهرداری در نظر دارد باقی مانده زمین مذکور به مساحت 1159/26 مترمربع با کاربری ورزشی برابر با کروکی پیوست را برای احداث مجموعه به زمین واگذار شده قبل الحاق نماید لازم به ذکر است طی توافق بعمل آمده سپاه صاحب الامر استان متعهد گردیده در تمام طول مدت قرار داد یک نوبت در روز حق استفاده و بهره برداری از استخر و مجموعه ورزشی را برای شهرداری منظور نماید،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت. ضمناً 2 برگ پیوست نامه فوق به حضور ارسال می گردد.

141- نامه شماره 26/8453 مورخ 96/10/20 شهردار محترم، با عنایت به درخواست نمایندگی آستان قدس رضوی در خصوص اعزام معسرین شهر به مشهد مقدس و نظر به اینکه نامبردگان برای اولین بار توفیق حضور و زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم را خواهند داشت این شهرداری در نظر دارد نسبت به مشارکت در پرداخت هزینه ایاب و ذهاب این عزیزان به مبلغ ده میلیون ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ذیل برنامه 17 ردیف 417703 اقدام نماید،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*نامه شماره 7498/11 مورخ 1396/11/07 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/11/05،در خصوص بند 141،ارجاع شود به مصوبه 152 صورتجلسه 54 شورای اسلامی شهر*

142- نامه شماره 37/8424 مورخ 96/10/20 شهردار محترم،به استناد به ماده55 قانون شهرداریها و ماده71 قانون شوراهای اسلامی کشور و مواد 6 ، 9 و 10 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و مواد 1 ،3 ، 15 آئین نامه اجرایی قانون مذکور و دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداریها،خواهشمند است نسبت به معرفی نماینده اقدام لازم را معمول فرمائید،در جلسه مطرح و آقای آیت نظری اصل بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر معرفی گردید.
143- نامه شماره 26/7022 مورخ 96/8/27 شهردار محترم، این شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک حدود 3691 متر مربع از املاک واقع در سه نقطه از شهر شریفیه بمنظور احداث پارک محله ای بر اساس قیمت هیات کارشناسان منتخب دادگستری،جمعا با اعتباری بالغ بر 2/942/931/000 ریال از برنامه 301000 ردیف طرح تملک اراضی مورد نیاز اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد، که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر رسیده بود در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت. ضمناً 12 برگ پیوست نامه فوق به حضور ارسال می گردد.
144- نامه شماره 6939/11 مورخ 1396/10/17 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/10/14 در خصوص بند 129 صورتجلسه شماره 41 شورای اسلامی شهر شریفیه،این مصوبه به دلیل عدم رعایت ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال 96 شهرداری های کشور و همچنین عدم رعایت دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری،ملغی گردیده و رای هیات تطبیق تامین می گردد.