145-نامه شماره 26/8517 مورخ 96/10/24 شهردار محترم،در راستای اجرای بند الف ماده(59) قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد دستگاههای عضو ستاد باز آفزینی شهری پایدار در سطوح ملی،استانی و شهری موظفند برنامه عملیاتی خود در حوزه باز آفرینی شهری را تهیه و ارائه نمایند که این موضوع مستلزم وجود طرح مصوب می باشد.فلذا این شهرداری در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور ذیصلاح با اعتباری بالغ بر 80/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه توسعه شهری طرح مطالعات مسائل شهری ردیف 301010 اقدام نماید،در جلسه مطرح و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر ارجاع داده شد.
146- نامه شماره 26/8653 مورخ 96/10/27 شهردار محترم،با توجه به تخصیص سرجمع اعتبارات تملک دارائیها سرمایه ای،نسبت به اجرای پروژه پیاده رو سازی خیابان اصلی شهر از طریق مناقصه عمومی و از ردیف برنامه 303000،منابع استانی و استفاده متوازن از امکانات با اعتباری بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید ،در جلسه مطرح و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر ارجاع داده شد.