148- نامه شماره 26/8517 مورخ 96/10/24 شهردار محترم،در راستای اجرای بند الف ماده(59) قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد دستگاههای عضو ستاد باز آفزینی شهری پایدار در سطوح ملی،استانی و شهری موظفند برنامه عملیاتی خود در حوزه باز آفرینی شهری را تهیه و ارائه نمایند که این موضوع مستلزم وجود طرح مصوب می باشد.فلذا این شهرداری در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور ذیصلاح با اعتباری بالغ بر 80/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه توسعه شهری طرح مطالعات مسائل شهری ردیف 301010 اقدام نماید،که پیرو بند 145 صورتجلسه 48 شورای اسلامی شهر که جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر ارجاع داده شد.پس از تصویب در این کمیسیون مورخ 96/11/02 ،در صحن شورا مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر نیز قرار گرفت.
149- نامه شماره 26/8653 مورخ 96/10/27 شهردار محترم،با توجه به تخصیص سرجمع اعتبارات تملک دارائیها سرمایه ای،نسبت به اجرای پروژه پیاده رو سازی خیابان اصلی شهر از طریق مناقصه عمومی و از ردیف برنامه 303000،منابع استانی و استفاده متوازن از امکانات با اعتباری بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید ،که پیرو بند 146 صورتجلسه 48 شورای اسلامی شهر که جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر ارجاع داده شد.پس از تصویب در این کمیسیون مورخ 96/11/02 ،در صحن شورا مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر نیز قرار گرفت.
150- نامه شماره 26/8654 مورخ 96/10/27 شهردار محترم،با توجه به ابلاغ مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای تامین شهرستان البرز مورخ 96/10/10 و با استناد به نامه شماره 1866/م/795 مورخ 96/10/18 فرمانداری شهرستان البرز،این شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ 63/751/484 ریال فاکتور خرید جیره خشک جهت تهیه غذای نیروهای آماده باش از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ذیل برنامه ماده 5 ردیف 205505 اقدام نماید و اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادرا خواهد شد که در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرقت.