179- پیرو مصوبه 25 شورای اسلامی شهر جهت هماهنگی بیشتر در خصوص حضور اعضای محترم شورا در وقت اداری(9 الی اذان ظهر) ،آقایان احمد قدوسیان و آیت نظری اصل روزهای حضور خود را در دفتر شورا اعلام نمودند و دیگر اعضای شورا عدم امکان حضور خود در ایام هفته در دفتر شورا را مطرح نمودند.بدینوسیله روزهای شنبه آقای قدوسیان و روزهای پنج شنبه آقای نظری جهت رسیدگی به امور شهروندان در دفتر شورا حضور دارند.
180- مقرر گردید ملاقات مردمی با اعضای شورا روزهای شنبه یک ساعت قبل از شروع دستور جلسه تعیین گردید.
181- پیرو جلسه کمیسیون بهداشت مورخ 96/12/2 مقرر گردید اعضای کمیسیون بهداشت دیداری با رئیس فوریتهای پزشکی استان داشته باشند و پیگیری های لازم را انجام دهند و مقرر گردید حاج آقا حسنلی بعنوان رئیس کمیسیون وقت ملاقات را تعیین نمایند.
182- پیرو جلسه کمیسیون بهداشت مورخ 96/12/2 مقرر گردید آقای حسنلی از دفتر حاج داود محمدی دستور وزیر محترم بهداشت را جهت درمانگاه شبانه روزی اخذ و سپس تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
183- با پیگیری آقایان نظری و کرمی در خصوص دوربین های ترافیکی مقرر گردید آقای شهردار و معاون محترم ایشان اقدامات و پیگیری های انجام شده را به صحن علنی جلسه ارائه نمایند