184- نامه شماره 8337/11 مورخ 96/12/05 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/11/30 در خصوص بند 166 صورتجلسه 59 مورخ 96/11/24 شورای اسلامی شهر شریفیه در رابطه با افتتاح پایگاه بسیج شهید حججی در جلسه مطرح و رای محترم هیات تطبیق تامین می گردد.
185- نامه شماره 8337/11 مورخ 96/12/05 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/11/30 در خصوص بند 167 صورتجلسه 59 مورخ 96/11/24 شورای اسلامی شهر شریفیه در رابطه با بخشودگی عوارض آقای داود نوع بشر در جلسه مطرح و رای محترم هیات تطبیق تامین می گردد.
186- نامه شماره 26/9717 مورخ 96/12/05 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به خرید مبلمان شهری(لوازم و ست های ورزشی) جهت پارک محله ای با اعتباری 120/000/000 ریال ذیل برنامه 306000 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
187- نامه شماره 26/9716 مورخ 96/12/05 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ترمیم جداول سطح شهر از طریق مناقصه عمومی ذیل برنامه 303000 با اعتباری بالغ بر 1/500/000/000 ریال اقدام نماید، در جلسه مطرح و جهت بحث و بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری ارجاع داده شد.
188- مرخصی آقای شهردار در تاریخ 96/12/08 بمدت یک روز در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی شهر قرار گرفت.