194- نامه شماره 26/9414 مورخ 96/11/23 شهردار محترم،با توجه به نامه شماره 6549/10/927 مورخ 96/11/21 اداره بهزیستی شهرستان البرز در خصوص آقای داود نوع بشر،باکد معلولیت 2776104233 ، این شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت عوارض به مبلغ 3/000/000 ریال از کدهای درآمدی 3115 و 1204 از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
195- نامه شماره 26/9919 مورخ 96/12/09 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به بکارگیری یک نفر نیروی کارشناس عمران از محل اعتبارات عمرانی در پروژه های عمرانی شهر شریفیه با اعتباری بالغ بر 220/000/000 ریال از طریق استعلام بها به مدت یک سال اقدام نماید، بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بوجه پادار خواهد شد،که به تصویب کمیسیون عمران مورخ 96/12/10 رسیده بود در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*پیرو نامه شماره 11/9118 مورخ 96/12/28 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق شهرستان البرز به تاریخ 96/12/27 مصوبه فوق ملغی می گردد*

196- مقرر گردید آقای حسن بهتویی بعنوان نماینده شورا جهت پیگیری احداث ساختمان هایی که در زمان دهیاری شروع به کار نمودند جلسه با فرمانداری محترم شهرستان البرز تشکیل دهند.
197- نامه شماره 26/9294 مورخ 96/11/18 شهردار محترم،شهرداری با استناد به نامه شماره 10748/م/79 مورخ 96/10/10 دبیر کمیته و معاون امور عمرانی استانداری و صورتجلسه شماره 36407 مورخ 96/9/07 شورای امنیت کشور و مصوبات نامه شماره 1920/م/795 مورخ 96/10/26 فرمانداری شهرستان البرز و نامه شماره 1989/م/795 مورخ 96/11/10 فرمانداری شهرستان البرز و نامه شماره 240167/4م/96 مورخ 96/11/03 اداره اطلاعات شهرستان البرز،در نظر دارد نسبت به انعقاد قرار داد با شرکت بهران پارسیان از طریق ترک تشریفیات در خصوص نصب دوربین های ترافیکی و امنیتی در سطح شهر شریفیه با اعتباری بالغ بر 2/000/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری ذیل برنامه 30310 اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح شد و با قید اینکه شرکت بهران پارسیان مصوبه شورای محترم تامین باشد مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.