198- مقرر گردید دستگاه ثبت حضور و غیاب اعضاء ظرف حداکثر یک ماه در دفتر شورا نصب گردد و آقای نظری مسئول پیگیری این مصوبه می باشد.
199- نامه شماره 26/9917 مورخ 96/12/09 شهردار محترم،با توجه به درخواست مدیر عامل باشگاه نونهالان اتحاد نسبت به مساعدت در هزینه ورودی مسابقات نونهالان با اعتباری بالغ بر 3/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 ردیف 207702 اقدام نماید،بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح و یا متمم بودجه پادار میگردد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
200- نامه شماره 26/9922 مورخ 96/12/09 شهردار محترم،نسبت به مشارکت در برگزاری مسابقات والیبال دهه فجر با اعتباری بالغ بر 10/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیف خدمات شهری ماده 17 ردیف 207702 اقدام نماید،بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح و یا متمم بودجه پادار میگردد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
201-نامه شماره 26/9921 مورخ 96/12/09 شهردار محترم،با توجه به پادار نمودن چندین پروژه و همچنین هزینه کرد با مجوز شورا در سال 1396 و از طرفی کاهش ردیف های اعتباری برای پروژه های انتقالی به سال 1397 به پیوست یک نسخه اصلاحیه و متمم بودجه پیشنهادی این شهرداری در سال 1396 با درآمدی بالغ بر 96/737/161/000 ریال ارسال می گردد،از درآمدهای پیش بینی شده مبلغ 33/837/130/000 ریال اختصاص به اعتبارات جاری و مبلغ 34/900/031/000 ریال اختصاص به اعتبارات عمرانی دارد که با رعایت موضوع ماده 68 قوانین و مقررات شهرداری معادل 48.85 % به هزینه های جاری و 51.15 % به هزینه های عمرانی اختصاص یافته است،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
202- نامه 26/9998 مورخ 96/12/13 شهردار محترم،با عنایت به استشهادیه پیوست و تایید هیات امنای مسجد حضرت ابوالفضل و شورای اسلامی محترم شهر در خصوص عدم توانای مالی خانواده مرحوم غفار مسلمی در پرداخت هزینه کفن و دفن،این شهرداری در نظر دارد مبلغ 1/635/000 ریال از محل ماده 17 ردیف 417704 ، کفن و دفن اموات بلاصاحب پرداخت نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح و یا متمم بودجه پادار میگردد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
203- نامه شماره 26/10163 مورخ 96/12/16 شهردار محترم،پرداخت پاداش شش ماهه دوم به کارکنان پیمانی به تعداد شش نفر معادل یکماه حقوق و مزایا طبق حکم استخدامی آنان با اعتباری بالغ بر 77/646/615 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده دو ردیف 102111، در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

204- مقرر گردید دوربین مدار بسته سالن جلسات شورا جهت ثبت و ضبط جلسات رسمی و کمیسیون ها با قید :
1) جهت ضبط جلسات دستگاه در آغاز جلسات روشن و در پایان جلسه خاموش گردد.
2) فایل های ضبط شده در محل مخصوصی در دفتر شورا نگهداری و عندالزوم با رعایت قوانین و اطلاع اعضای شورای اسلامی شهر به ادارات ذی ربط ارسال گردد.
مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.