206- مقرر گردید در خصوص مشکلات تصفیه خانه شهر شریفیه و حفاریهای سطح شهر جلسه ای در اسرع وقت با حضور مدیرعامل آبفای قزوین و سرپرست آبفای شهرستان البرز جلسه برگزار گردد و نمایندگان شورا جهت پیگیری آقایان نظری اصل و محمدحسنلی می باشند.
207- مقرر گردید در خصوص شبانه روزی نمودن درمانگاه شبانه روزی و اورژانس جاده ای شهر شریفیه جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه از جمله فرماندار محترم البرزو رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و اعضای شورا و شهردار برگزار گردد و نمایندگان شورا اقایان کرمی و بهتویی جهت پیگیری معرفی می شوند
208- مقرر گردید جهت احیای باغستان های سنتی جلسه ای با حضور نماینده محترم مجلس خانم مهندس زرآبادی و شورای کشاورزی و شورای شهر و شهرداری تشکیل و تصمیم گیری نمایند.
209- مقرر گردید مبلغ 50/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
210- مقرر گردید 2 درصد از بودجه تحقق یافته شورای اسلامی شهر شریفیه به شورای اسلامی شهرستان البرز که شورای فرادست می باشد پرداخت گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.