23– مقرر گردید اعضای شورا و شهردار محترم جلسات مرتب و منظمی در مساجد و محافل عمومی با مردم و اصناف برگزار کنند تا نسبت به پرداخت عوارض اقدام و تشویق شوند