223- نامه شماره 26/145 مورخ 97/1/19 شهردار محترم،با استناد به نامه شماره 1/22475/1 مورخ 96/12/13 دادگستری محمدیه بمنظور تقدیر و تشکر از زحمات شورای حل اختلاف شهر شریفیه در سال 96 با اعتیاری بالغ بر 22/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ماده 5 ردیف 205505 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

224- نامه شماره 26/197 مورخ 97/1/21 شهردار محترم،با عنایت به درخواست مسئول محترم خدمات شهری شهرداری مبنی بر آبیاری درختان سطح شهر به صورت مستمر،این شهرداری در نظر دارد از تاریخ 97/02/01 لغایت 97/07/30 با استفاده از اجاره یک دستگاه تانکر آب 12 هزار لیتری حداقل 750 سرویس جمعا به ارزش 450/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 305 بهبود محیط شهرها بصورت استعلام بهاء اقدام نماید، بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
225- مقرر گردید بر طبق ماده 83 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/01 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات،و در خواست آقایان علی اکبر کرمی و حیدر محمد حسن لی جلسه ای در روز دوشنبه 97/1/27 با موضوع استیضاح و به صورت غیرعلنی تشکیل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.