234- نامه شماره 26/521 مورخ 97/2/03 شهردار محترم،با عنایت به فرا رسیدن نهم اردیبهشت ماه مصادف با روز شوراهای اسلامی شهر و روستا و برای گرامیداشت هفته شورا و اجرای برنامه های مرتبط با آن،شهرداری در نظر دارد مبلغ 90/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه ماده 5 خدمات شهری ردیف 205505 هزینه نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و مورد تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.
235- نامه شماره 26/628 مورخ 97/2/05 شهردار محترم،با عنایت به درخواست آقای رضا علی حسامی مبنی بر کمک و مساعدت مالی،این شهرداری در نظر دارد مبلغ 3/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.
236- نامه شماره 26/628 مورخ 97/2/05 شهردار محترم،نظر به اینکه امور مالی این شهرداری از سوی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مورد تقدیر قرار گرفته است،لذا این شهرداری در نظر دارد به منظور تجلیل و قدردانی از زحمات این واحد نسبت به پرداخت پاداش به میزان یکماه حقوق و مزایای سال97 به دو نفر از کارمندان این واحد از محل اعتبارات ماده2 ردیف 102111 خدمات اداری و شهری اقدام نماید.در جلسه مطرح و مورد تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.
237- در خصوص گرامیداشت مقام شامخ معلم و برگزاری مراسم مقرر گردید اعضای محترم شورا و شهردار محترم از تمامی مدارس شهر بازدید نمایند و با معلمین زحمتکش دیدار داشته باشند و نماینده شورا جهت هماهنگی آقای آیت نظری اصل می باشد.
238- نامه شماره 26/616 مورخ 97/2/05 شهردار محترم،این شهرداری در نظر دارد به مناسبت برگزاری همایش تجلیل و گرامیداشت روز شوراها زیر نظر دفتر امور شهری و شوراها نسبت به پرداخت هزینه دوره آموزشی به مبلغ 450/000/000 ریال از محل اعتبارات ماده5 خدمات شهری ردیف 205507 “آموزش شهروندان” هزینه نماید. لازم به یاد آوری است اعتبار مذکور در بودجه سال 97 شهرداری پیش بیبنی نگردیده،لیکن مدیر کل محترم دفترامور شهری و شوراهای استانداری متعهد به تامین آن از محل ارزش افزوده شده است. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و به علت اینکه اعتبار مذکور از طریق استانداری تا کنون تامین نگردیده است و در بودجه مصوبه سال 97 شهرداری اعتباری برای این کار وجود ندارد مورد مخالفت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.