24– در خصوص مشکل نیروی دفتری شورا مقرر گردید شهردار محترم در اسرع وقت اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
25– با توجه به حضور ارباب رجوعان در طی هفته در دفتر شورا مقرر گردید از اول مهر همکاران شورا به ترتیب ذیل از ساعت 9 الی 11:30 در دفتر شورا حضور داشته باشند :
شنبه : آقای حسن لی – یکشنبه : آقای کرمی – دوشنبه : آقای قدوسیان – سه شنبه : آقایان بهتویی و نظری – چهارشنبه : آقایان کرمی و قدوسیان – پنجشنبه : آقایان نظری و بهتویی
26– پیرو نامه شماره 927/96/10/3314 مورخه 96/06/13 رئیس محترم بهزیستی شهرستان البرز در خصوص معرفی نماینده شورا با عنایت به بند 3 صورتجلسه مناسب سازی اماکن و معابر عمومی مورخ 96/04/19 ، آقای آیت نظری اصل به عنوان نماینده شورا معرفی می گردند .
27– مقرر گردید از مدیران محترم مدارس در جلسه روز چهارشنبه 96/06/22 ساعت 17 جهت جمع بندی مشکلات مدارس و ارائه به جلسه روز یکشنبه مورخه 96/06/26 دعوت بعمل آید .
28– مقرر گردید پیرو جلسه شماره 27 مورخ 96/04/18 در خصوص مشکلات آموزشی و مدارس سطح شهر از فرماندار محترم شهرستان البرز ، بخشدار محترم محمدیه ، مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین ، رئیس محترم آموزش و پرورش شهرستان البرز و شهردار محترم در خصوص اقدامات انجام شده در جلسه روز یکشنبه مورخه 96/06/26 ساعت 17 دعوت بعمل آید .
29– مقرر گردید اعضای شورا از کارگاه خانم فضلی بازدید بعمل آوردند .