263- نامه شماره 26/125 مورخ 97/1/18 شهردار محترم،با عنایت به درخواست خانم روح انگیز ظهرابیان مالک خودروی پژو 405 به شماره انتظامی ایران 16- 759 ط 27 مبنی بر عودت و جه اضافه واریزی هزینه عوارض خودرو به حساب شهرداری به مبلغ 5/068/939 ریال بابت عوارض شهرداری،این شهرداری در نظر دارد مبلغ فوق را از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده20 دیون پرداخت و هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
264- نامه شماره 26/1186 مورخ 97/2/26 شهردار محترم،این شهرداری در نظر دارد با استناد به تفاهم نامه شماره 46111 مورخ 96/12/21  با موضوع بهسازی و آسفالت راههای روستایی منتهی به شهر و راههای اصلی عبوری با مشارکت شهرداری شریفیه و اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین،(به پیوست) نسبت به تهاتر بدهی شرکت راهسازان افق ایرانیان بابت قرار داد شماره 4163/26/25 مورخ 96/05/12 از طریق فروش قیر از محل تفاهم نامه مذکور بر اساس قیمت بورس اقدام نماید. در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
265- پیرو نامه 1169/11 مورخ 97/2/15 فرماندار محترم شهرستان البرز در خصوص رای هیات محترم تطبیق شهرستان البرز در خصوص بند 238 صورتجلسه شماره76 با موضوع مخالفت شورا در پرداخت هزینه های آموزشی دفتر محترم امور شهری و شوراهای استانداری با نظر اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر با مساعدت مبلغ 200/000/000 ریال موافقت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.