273- نامه شماره 38/1881 مورخ 97/3/12 شهردار محترم،با توجه به نوع نگارش تعرفه و عوارض محلی و هزینه خدمات سال 1397 در فصل مربوط به ارزش معاملاتی ملاک عمل کمیسیون ماده صد موجب اجحاف در حق مالکین ساختمانهای احداث شده بدون پروانه در سال 1392 و قبل گردیده (جرایم آنها 10 برابر سال 1396 محاسبه می گردد) . لذا پیشنهاد می گرددبه منظور اصلاح روند کنونی و بازگشت به روند سال 1396 اصلاحات به شرح ذیل در فصل مربوطه صورت گیرد.1)عنوان میزان جریمه 10/1(یک دهم) ارزش معاملاتی در صدر ردیف مربوطه حذف گردد. 2)تعرفه ارزش معاملاتی احداث ساختمان بدون پروانه برای زمینهای فاقد بنا از سالهای 1393 تا 1397 ،از 9/000/000  ریال به 90/000/000 برای هر متر مربع اصلاح گردد.اعرفه سالهای 1393 و 1394 پیوست است). 3)تعرفه ارزش معاملاتی افزایش بنا در ساختمانهای موجود (اعم از ساختمانهای دارای پروانه دهیاری یا فاقد آن و یا دارای پایان کار از شهرداری) برای سالهای 1393 تا 1397 از قرار متر مربعی 30/000/000  ریال اصلاح و کاهش یابد.در جلسه مطرح و مورد موافقت اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی شهر قرار گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.