30– نامه شماره الف/5311/26 مورخه 96/06/22 شهردار محترم در خصوص اینکه با توجه به اتمام قرارداد شماره 4634 مورخ 95/07/01 سازمان همیاری شهرداری های استان و همچنین به منظور انتخاب پیمانکار جدید خدمات شهری و فضای سبز ، نسبت به تمدید قرارداد فوق الذکر به مدت 2 ماه تا تعیین پیمانکار جدید ، موضوع در جلسه شورا مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت .

31– نامه شماره الف/5366/36 مورخه 96/6/22 شهردار محترم در خصوص اینکه با استناد به تبصره ماده 54 قانون شهرداری ها به منظور معطل نماندن امورات جاریه شهرداری و تکریم ارباب رجوع ، اینجانب در نظر دارد قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به شرح ذیل به آقای محمد شعبانی ، مشاور و مسئول حراست تفیذ نمایم تا در زمان عدم حضور شهردار تحت عنوان جانشین نسبت به اداره امور اقدامات لازم را بر اساس ضوابط به انجام برسانند : 1- ارجاع کلیه مکاتبات اداری و درخواست های مردمی جهت رسیدگی به واحدهای ذیربط 2- انجام کلیه امورات قانونی که فاقد بار مالی هستند 3- بررسی و اعلام نظر در خصوص برخی درخواست های داخلی شهرداری صرفا تا مرحله هزینه مالی 4- امضا و تایید کلیه مرخصی ها و ماموریت های مربوط به پرسنل 5- شرکت در کلیه جلسات و همایش ها با داشتن اختیارات لازم 6- امضای کلیه نامه های خروجی مربوط به سایر ادارات تا جاییکه دارای مسئولیت قضایی و بار مالی نباشند 7- پیگیری امور محوله مربوط به شهرداری در سایر ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی 8- در غیاب شهردار (اعم از مرخصی و ماموریت ) نامبرده تحت عنوان جانشین بوده و کلیه امورات شهرداری برابر ضوابط بر اساس اختیارات تفیذ شده بر عهده مشارالیه می باشد . موضوع در جلسه شورا مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت .