به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر و شهردار محترم و آقای رشوند رئیس امور مالی تشکیل گردید .
پس از قرائت قرآن آقای رشوند به تشریح کامل برآورد هزینه های خدماتی از جمله تعداد و نحوه بکارگیری نیرو های خدماتی در سطح شهر،ماشین آلات خدماتی پرداختند،
در ادامه آقای شهردار ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه انتخاب پیمانکار،برنامه توسعه راهبردی شهر را در جلسه مطرح نمودند.
مصوبات:
نامه شماره الف/6966/26 مورخ 96/8/24 شهردار محترم در خصوص اجرای پروژه رفت و روب معابر شهری و نگهداری فضای سبز را با استناد به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک کشور از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان به منظور کاهش در هزینه ها با اعتباری بالغ بر 11/500/000/000 ریال به مدت یکسال طبق لیست پیوست واگذار نماید در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر قرار گرفت ..

*مصوبات کمیسیون های شورای اسلامی شهر پس از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورا دارای اعتبار می باشد*