به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر و آقای رشوند معاون محترم مالی شهردار تشکیل گردید .
عطف به نامه شماره الف/6003/26 مورخ 96/07/16 شهردار محترم، با عنایت به ارائه صورت وضعیت قطعی پروژه احداث فاز دوم بوستان یاس شریفیه به شماره قرارداد 5780 مورخ 94/08/10 به پیمانکاری شرکت بناسازان نقشینه که به مبلغ 3/627/858/049 ریال که مورد تایید واحد فنی و عمرانی میباشد و با توجه به پیش بینی اعتبار به مبلغ 200/000/000 ریال در بودجه سال 1396،این شهرداری درنظر دارد مابه التفاوت این مبالغ برابر با 277/858/049 ریال را از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 306000 تکمیل بوستان یاس پرداخت و هزینه نماید .بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پایدار خواهد شد. در جلسه شماره 18 مورخ 96/07/19 مطرح و برای بحث و بررسی به کمیسیون عمران ارجاع داده شده بود جلسه با قرائت قرآن شورع شد و سپس آقای آیت نظری اصل رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر ضمن خیر مقدم به حاضرین سوالاتی در خصوص هزینه های انجام شده و پراخت شده و باقیمانده مطرح نمودند .در ادامه آقای احمد قدوسیان نیز سوالاتی در بحث تامین اعتبار و بودجه پیش بینی این پروژه مطرح نمودند که آقای رشوند معاون محترم مالی شهرداری به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ دادندو پس از بحث و تبادل نظر تصویب گردید.

*مصوبات کمیسیون های شورای اسلامی شهر پس از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورا دارای اعتبار می باشد*