کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری با ریاست آقای آیت نظری اصل و اعضای کمیسیون عمران و شهردار محترم آقای دکتر حسین هاشمی با موضوع به موضوع بکارگیری نیروی کارشناس عمرانی در در واحد شهرداری،در دفتر شورا تشکیل گردید

IMG_4235