مصوبات

جلسه شماره 68– مورخ 1400/12/18مصوبات شماره:172-173-174-175-176-177-178

172  به استناد نامه شماره 3655 / 1400 / ص مورخ 03 / 12 / 1400 شهردار محترم ، به پیوست احکام مرتبط با بودجه سال 1401 شهرداری، در جلسه اعضاء شورای اسلامی شهر، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

173به استناد نامه شماره 4042 / 1400 / ص مورخ 17 / 12 / 1400 شهردار محترم،  با توجه به درخواست شماره 1675/ 1400 مورخ 02/ 12/ 1400 واحد خدمات شهري مبني بر تعمير موتوري،  خودرو مزدا 131 د78 اجرائيات و درخواست 1220 / 1400 مورخ 1400 / 08 / 11 واحد آتش نشاني مبني بر  تعمير ديسك و صفحه خودرو آميكو آتش نشاني نظر به ضرورت آمادگي خودروهاي در مواجهه با بارندگي ها و سيلاب هاي احتمالي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تعميرات خودروهاي مذكور با اعتباري بالغ 000 / 000 / 200 ريال،  از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات ، پروژه تعمير و نگهداري ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

 اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

174به استناد نامه شماره 4041 / 1400 / ص مورخ 17 / 12 / 1400 شهردار محترم،  برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني و عطف به درخواست آقاي علي خمسه به شماره وارده 6387 / 1400 / و مورخ 10 / 11 / 1400 مالك قطعه زمين به مساحت كل 50 / 163 مترمربع ، واقع در خيابان لاله زار نبش لاله 9  ( برابر كروكي پيوست ) اين شهرداري در نظر دارد جهت بازگشايي معبر 6 متري پيش بيني شده در طرح جامع مصوب در ضلع جنوبي ملك نامبرده (لاله 11 ) برابر قيمت كارشناسي ميزان 40 / 63 مترمربع از زمين نامبرده را تملك و از محل منابع داخلي شهرداري برابر قيمت كارشناسي پرداخت نمايد . که در جلسه شورا مطرح گردید.

ضمنا اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

175مقرر گردید جهت حل مشکلات اراضی آذران یک و بلوار غربی از نماینده قوه قضائیه شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران در جلسه آینده شورا دعوت به عمل آید. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

176– مقرر گردید جهت تقدیر از زحمات آقای اسمی در طی سال در دفتر شورا و بعد از وقت اداری مبلغ 20/000/000 ریال، ردیف 2055 جشن و پذیرایی از بودجه شورای شهر پرداخت گردد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

177مقرر گردید شهردار محترم پیگریهای لازم درخصوص تهیه طرح ساماندهی گلزار شهداء با معاونت فنی و فرهنگی انجام و قبل از هرگونه هماهنگی حهت اقدام عملیات موارد را به شورای اسلامی شهر و کمیسیون عمران اطلاع رسانی نماید. که در جلسه کمیسیون حقوقی و فرهنگی شورای شهر تصویب شد. و در جلسه رسمی اعضاء شورای اسلامی شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

178مقرر گردید طبق درخواست شورای تامین، ریاست محترم کمیسیون حقوقی و فرهنگی در اسرع وقت از معتمدین و صاحب نفوزان و همچنین خانواده معظم شهدا. که در جلسه اعضاء شورای اسلامی شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.