پیرو نامه شماره 1245/م.ش مرکز جهاد کشاورزی بخش محمدیه،با توجه به مصوبات شورای محترم عالی آب کشور و همچنین وضعیت بحرانی منابع آب سطحی در سال جاری ضرورت دارد به کلیه کشاورزان آن روستا به نحو مطلوب اطلاع رسانی گردد تا نسبت به رعایت موارد مطروحه به شرح ذیل عمل نمایند:

1-برداشت آب به صورت غیرمجاز با استفاده از پمپاژ،احداث انهار آب رودخانه ها و مسیل ها اکیدا ممنوع می باشد.

2-توسعه کشاورزی مخصوصا تعدیل اراضی آبی به علت صرفه جویی در آب،شبکه و اجرای آبیاری نوین مطلقا ممنوع می باشد.

3-صدور پروانه بهره برداری جدید برای منابع یا مجاری آب سطحی ممنوع می باشد.

4-احداث استخر برای ذخیره آب جاری در مسیل ها و رودخانه در فصل غیر کشاورزی ممنوع می باشد.